BiH - Ministri na grbači naroda putuju po svetu

Prilikom realizacije službenih putovanja u 2022. godini Ministarstvo inostranih poslova BiH u Savetu ministara nije primjenjivalo princip racionalnog koriščenja javnih sredstava, izveštava Kancelarija za reviziju institucija.

Kao jedan od primera značajnih finansijski izdataka, navedeno je putovanje tadašnjeg ministra u Vladi BiH Bisere Turković na Bali.

Na 15. demokratski forum, koji je prema agendi trajao jedan dan, putovao je samo ministar, a putovanje je trajalo ukupno sedam dana, što je plaćeno 11.437 KM, navodi se u izveštaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

U izveštaju se precizira da su ukupni izdaci Ministarstva inostranih poslova u Savetu ministara za službena putovanja u 2022. godini iznosili 1.468.910 KM, što je u odnosu na godinu ranije više za 515.660 KM ili 54 odsto.

Kancelarija za reviziju institucija BiH ističe da Ministarstvo inostranih poslova i pored višegodišnjih preporuka planove putovanja donosi neposredno pre same realizacije putovanja, kada su avionske karte i hotelski smeštaj znatno viši, te da je na određena putovanja išao veći broj lica i da su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo.

Revizija je ponovo konstatovala i problem nepotpunosti priložene prateće dokumentacije iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja – organizator ili Ministarstvo, jer u većini slučajeva nije priloženo pozivno pismo ili druga pisana korespondencija kao osnov za ispravan obračun putnog naloga.

Pored navedenog, pravdanje putnih naloga je vršeno i nakon propisanog roka od sedam dana, a iz prateće dokumentacije ako je dostavljena ne vide se svrha i opravdanost putovanja, dodaju revizori.

Uz službeni put na Bali, Kancelarija za reviziju institucija BiH u izveštaju je kao finansijski značajnija izdvojila i putovanja u Australiju, Tajland, Maleziju i Singapur, kao i putovanje u SAD na sastanak sa Svetskom bankom u trajanju od 11 dana, te Francusku u trajanju od 10 dana.

U revizorskom izveštaju se navodi da je u bilateralnu posetu Maldivima putovao samo ministar inostranih poslova /Turkovićeva/, da je putovanje trajalo sedam dana i da je za to utrošeno 14.933 KM, a da su plan i odluka o službenom putu doneseni dva dana pre putovanja, dok izveštaj o putovanju revizorima nije dostavljen.

Službena putovanja samo su jedan od problema koje je evidentirala revizija i zbog čega je Ministarstvo inostranih poslova u Savetu ministara dobilo najgore ocjene revizora od 28 institucija za koje je objavljen izveštaj o reviziji za 2022. godinu.

Za reviziju finansijskih izveštaja Ministarstvo inostranih poslova dobilo je mišljenje sa rezervom, a za usklađenost sa zakonskim i drugim propisima mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje.

Pročitajte još:

U obrazloženju mišljenja sa rezervom za dostavljene finansijske izveštaje navedeno je da revizori nisu bili u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izveštaja u dijelu stalnih i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva, dok je kao osnov za mišljenje s rezervom o usklađenosti istaknuto da izdaci u vezi sa otvaranjem novih DKP-ova i izdaci za unajmljivanje vozila nisu u potpunosti realozovani i evidentirani u skladu sa propisima.

Takođe je ukazano i da procedure zapošljavanja i unapređenja, angžovanje lica po ugovorima o delu i davanje ovlaštenja za obavljnje drugih poslova nisu bile transparentne i u potpunosti usklađene sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Izveštajem o obavljenoj reviziji za 2022. godinu obuhvaćeno je 46 preporuka, od čega se 11 odnosi na reviziju finansijskih izveštaja, dok je 38 preporuka dato zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Tri preporuke se odnose i na finansijske izveštaje i na usklađenost.

Od ukupnog broja datih preporuka, 30 preporuka se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izveštajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini, te su, shodno tome, takve preporuke ponovljene u ovom izveštaju.

Pratite Portal Dnevni Puls na TelegramuFejsbuku, Tviteru, Gab-u i Viberu!

Dnevni Puls/Srna